Väkivallaton ja kiusaamisesta vapaa koulu on täysin mahdollinen ajatus. Väkivalta ja kiusaaminen syntyvät useimmiten selvittämättömien, ratkaisemattomien ja pitkään jatkuneiden konfliktien jälkituotoksena. Ne syntyvät kulttuurissa, jossa ei ole riittävästi tietoa tai keinoja puuttua epäsuotuisaan käytökseen ja rakentaa arvostavaa, myönteistä kasvua tukevaa vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa keskitytään arvostavan, psykologista turvallisuutta rakentavan vuorovaikutuksen ydinasioihin sekä koulun keinoihin ennaltaehkäistä ja puuttua väkivaltaan ja kiusaamiseen. Koulutuksen teemoja ovat mm.

  • Turvallisen, oppimiselle ja kehittymiselle suotuisan tilan rakentaminen sekä lasten että aikuisten yhteisössä
  • Rajat ja rakkaus – selkeät pelisäännöt ja portaat haastavissa tilanteissa etenemiseen
  • Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuus. Miten puuttua ja nostaa esiin vaikeita asioita kunnioittavasti ja turvallisesti?
  • Konfliktitilanteiden ratkaisutaitojen ja arvostavan vuorovaikutuksen harjoitteleminen yhdessä
  • Kaveria ei jätetä – vertaistuen mahdollisuudet yksilön tukemisessa kohti suotuisampia valintoja
  • Emme ole yksin – rakentava yhteistoiminta kotien ja toisten ammattilaisten kanssa