Positiivinen psykologia osoittaa tutkimuksissaan, että myönteiset tunteet lisäävät fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Ne lisäävät terveyttä, vastustuskykyä ja parantavat unen laatua sekä madaltavat stressihormonitasoa. Ne tuovat mukanaan lisää luovuutta, tietoista läsnäoloa, sinnikkyyttä ja näkökulmien vaihtamisen taitoa. Ne parantavat sosiaalisten suhteiden verkostoa ja auttavat luomaan syvempiä ja luottavaisia ihmissuhteita. Ne auttavat vaikeuksista selviytymisessä ja näkyvät optimismina, avoimuutena, itsensä hyväksymisenä ja elämän merkityksellisyyden kokemuksina.

Myönteiset tunteet lisäävät oppimista. Ne auttavat löytämään ja kehittämään uusia taitoja ja tuovat siten mukanaan onnistumiskokemuksia. Näin myönteiset tunteet vahvistuvat entisestään ja syntyy myönteisyyden kierre. Myönteisyyden kierteessä toimiessamme ajattelemme luovemmin ja laaja-alaisemmin, saamme tehokkaasti aikaan asioita, löydämme uutta tietoa ja uudenlaisia tapoja toimia. Myönteisten tunteiden kierre myös kumoaa negatiivisten tunteiden aiheuttamia seurauksia.

Valmentva työote perustuu ajatukseen, että myönteisiä tunnekokemuksia pyritään tuottamaan oppilaille mahdollisimman paljon. Oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä voidaan rakentaa myönteisyydellä seuraavin keinoin:

  1. Luo turvallinen tila työskentelyyn. Anna selkeät ohjeet ja tavoitteet työskentelylle. Varmista, että jokainen oppilas tietää mitä tehdään ja mitä häneltä odotetaan. Näe koko oppilas ja kiinnitä huomio oppilaiden väliseen energiaan luokassa. Jos luokan energiassa on jotain, mikä estää turvallisuudentunnetta tai myönteisen energian virtaamista vapaasti, anna aikaa tämän energian purkamiseen. Kielteisten tunteiden vallassa tai turvattomassa tilassa oppiminen on vaikeaa. Kuuntele, mitä oppilaat sinulle olemuksellaan ja verbaalisesti viestivät.
  2. Pidä huolta positiivisista tunteista ja myönteisyyden ilmapiiristä luokassa. Pyri myönteiseen, rohkaisevaan ja kannustavaan suhtautumiseen, riippumatta asiasta. Muista myös sanaton viestintä. Auta oppilaita tuntemaan itsensä ainutlaatuisiksi ja näytä heille, että välität siitä, mitä heille kuuluu.
  3. Anna aikaa asiaan ja tilanteeseen orientoitumiseen. Hoputtaminen ja patistelu luovat negatiivista ilmapiiriä. Kun oppilaat saavat tulla rauhassa tunnille ja opettaja kohtaa heitä hetken ihmisinä ennen kuin siirrytään opiskeltavaan asiaan, on opiskelu paljon helpompi aloittaa.
  4. Linkitä opiskeltava asia oppilaiden omaan elämään. Ihminen voi motivoitua opiskeluun vain, jos hän kokee asian itselleen jollain tasolla merkitykselliseksi. Kuuntele ja huomioi oppilaiden tarpeet ja toiveet työskentelytapoihin liittyen.
  5. Luo positiivista ja avointa keskusteluilmapiiriä, jossa jokaista kuunnellaan ja jokaisen mielipiteitä arvostetaan. Pidä huoli siitä, että valitset työskentelytapoja, joihin hiljaisemmatkin voivat osallistua ja tulla kuulluiksi. Näin luodaan luottamusta ja yhteistä uskoa myönteiseen tulevaisuuteen.
  6. Arvosta oppilaita. Anna jatkuvasti työskentelyn ohessa onnistumisiin keskittyvää palautetta. Näe oppilaan vahvuudet, rohkaise häntä käyttämään niitä ja kehittymään niissä vielä paremmaksi. Näytä, että työllä, jota oppilas on tehnyt, on merkitystä. Tee erityisesti muille näkymätön työ ja onnistumiset näkyviksi koko luokalle.