Suurin hyvä, minkä voit tehdä toiselle, ei suinkaan ole rikkauksien jakaminen hänen kanssaan. Se on hänen omien rikkauksiensa paljastaminen hänelle itselleen.”

– Benjamin Disraeli

Potentiaalin vaaliminen on vahvuuksien tunnistamista ja niiden esiin nostamista. Omien vahvuuksien käyttämisellä on useissa tutkimuksissa todettu olevan merkittävä yhteys parempaan oppimiseen, onnellisuuteen ja kukoistukseen. Omien vahvuuksien huomioiminen ja niiden käyttäminen on palkitsevaa. Suorituskyky, tuottavuus, joustavuus, sopeutuvaisuus, sinnikkyys ja energisyys paranevat, mikä lisää myönteisiä tunteita ja laajentaa ajattelua. Siten sitoutuminen työskentelyyn, jossa omia vahvuuksiaan saa hyödyntää, on mielekkäämpää ja helpompaa kuin vahvuuksia hyödyttämättömään työskentelyyn. Vahvuuksiaan käyttäessään ihminen kykenee käyttämään potentiaaliaan ja erilaisia resursseja ongelmien ratkaisussa ja omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Vahvuuksien tunnistaminen auttaa luottamaan omiin kykyihin ja vahvistaa positiivista minäkuvaa. Vahvuudet siis toimivat oppimisen ja hyvinvoinnin resurssina, ja siksi vahvuudet huomioiva toimintakulttuuri on tärkeä osa elinikäiseen oppimiseen ohjaamista ja psykologisen pääoman kasvattamista.

Vahvuuskeskeinen kasvatus perustuu jokaisessa meissä olevien ydinvahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen jokapäiväisessä elämässä ja oppimisessa.

Vahvuuksia tunnistamalla kutsutaan samalla esiin meissä kaikissa piilevää potentiaalia, jota emme ole ehkä aikaisemmin osanneet hyödyntää.

Ota yhteyttä jos haluat tietää vahvuuskeskeisestä kasvatuksesta lisää!