”Opettaja, joka kävelee oppilaidensa keskellä, ei anna vain viisauttaan, vaan myös uskoaan ja rakkauttaan. Jos hän on viisas, hän ei johdata oppilaita oman viisautensa taloon, vaan heidän oman mielensä kynnykselle. Yhden ihmisen näkemys ei anna siipiä toiselle.”

– Kahlil Gibran

Valmentava työote koulussa tarkoittaa kokonaisvaltaista positiivisen psykologian lainalaisuuksiin ja valmentamisen psykologiaan perustuvaa ajattelu- ja toimintatapaa, joka tähtää psykologisen pääoman eli itseluottamuksen, toiveikkuuden, optimismin ja sinnikkyyden nostamiseen. Se on asenneilmasto ja ajattelutapa, joka näkyy kaikessa oppilaiden kohtaamisessa ja ohjaamisessa sekä työyhteisön toiminnassa.

Se on tapa suhtautua toisiin, vaikuttaa heihin ja tulla itse vaikutetuksi. Se on kuuntelemista, kysymistä, läsnä olemista, tavoitteiden asettamista, palautteen antamista, kehittymisen tiivistä seuraamista, vahvuuksien ja onnistumisten huomioimista ja ennen kaikkea kunnioittavaa vuorovaikutusta. Se voi olla yksittäisen oppilaan henkilökohtaista valmennusta tai koko ryhmän valmentamista. Parhaimmillaan se on koko koulun kulttuuri, joka tukee jokaisen oppilaan, luokan ja työyhteisön potentiaalin löytämistä, nostamista ja täydempää hyödyntämistä.

Valmentava työote on työskentelytapa, jossa keskiössä on yksittäisen oppijan tai ryhmän potentiaalin löytäminen ja sen vahvistaminen. Oppija nähdään kehittyvänä yksilönä, arvokkaana persoonana, ja tasavertaisena kumppanina, jolta myös opettaja voi jatkuvasti oppia uutta ja jonka ajatuksista ja ideoista käsin oppiminen tapahtuu. Oppilasta ei vaadita asettumaan tiettyyn, opettajan ennalta suunnittelemaan muottiin, vaan hänelle annetaan vapaus autonomiaan ja oman opiskelunsa suunnitteluun ja toteuttamiseen itselleen sopivimmalla tavalla. Opettaja on oppimisprosessissa lähellä ja käytettävissä oleva vierellä kulkija, jolta oppilas hakee neuvoja, vinkkejä, palautetta, kritiikkiä, läsnäoloa ja rohkaisua. Valmentamisessa pyritään mieluummin kuuntelemaan sekä nostamaan esiin ja esittämään oikeita kysymyksiä kuin tarjoamaan valmiita vastauksia. Valmentava työote on yksilökeskeinen mutta toisaalta yhteisöllisyyttä rakentava lähestymistapa opettamiseen ja oppimiseen. Se keskittyy oppijan omiin tavoitteisiin ja valmentajan kysymyksiin. Sen avulla voidaan tukea oppilaita saavuttamaan täysi potentiaalinsa.

Vähemmän on enemmän

Valmentavassa työotteessa on kyse prosessin ohjaamisesta. Välittömien tulosten sijaan keskitytään elinikäisen oppimisen asenteen kehittämiseen. Tätä asennetta voidaan kehittää kasvattamalla oppilaiden psykologista pääomaa: itseluottamusta, toiveikkuutta, optimismia ja sinnikkyyttä. Jotta oppimisprosessin ohjaamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn käytetty aika saadaan maksimoitua, on minimoitava se, mitä opettaja itse oppilaille opettaa. “Vähemmän on enemmän” –lause kuvaakin hyvin valmentavan työotteen ajattelutapaa.

Valmentava työote on voimakkaasti osallistava ja vuorovaikutuksellinen toimintatapa. Se on myönteistä, hyväksyvää, vahvuuksiin keskittyvää, ratkaisukeskeistä ja voimaannuttavaa. Se perustuu positiivisen psykologian tutkimustuloksiin, joiden mukaan myönteisyys vaikuttaa merkittävästi oppimistuloksiin. Siksi sillä voidaan vaikuttaa myös suomalaisen koulun tämänhetkiseen isoon ongelmaan, viihtymättömyyteen koulussa.

Valmentavan toimintakulttuurin luominen koko koulun tasolla edellyttää opettajilta kehittämismyönteisyyttä ja koko työyhteisön systemaattista työskentelyä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Valmentava kulttuuri on myös oppimisen kulttuuri. Parhaimmillaan valmentava toimintakulttuuri koulussa tarkoittaa kaikkia työyhteisön jäseniä rikastuttavaa yhteisöä, jossa positiivinen tunne-energia lisääntyy, ammatillinen osaaminen ja itsetunto vahvistuvat ja koko työyhteisö saa lisää energiaa kehittää ja tehdä työtään vielä paremmin.

Valmentavaa, psykologista pääomaa nostavaa kulttuuria luodaan korostamalla yhteistyötä ja kiinnittämällä huomiota yhteisön toimintatapoihin ja arvostuksiin, osaamisen kehittämiseen ja vuorovaikutussuhteiden laadun syventämiseen.

Kiinnostuitko?

Jos haluat tutustua opettajan valmentavaan työotteeseen tarkemmin, lue blogiarkistosta lisää tai ota yhteyttä numeroon 044 5351842 ja tilaa koulutus aiheesta. Koulutukset räätälöidään kestoltaan ja sisällöltään tarpeisiinne sopivaksi.