Psykologinen pääoma on asennetta, jossa näkyvät oma-aloitteisuus, yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuunottaminen. Se koostuu itseluottamuksesta, optimismista, toiveikkuudesta ja sinnikkyydestä. Mikään näistä ei ole pysyvä olotila, vaan niitä voidaan kehittää.

Jotta koulu voi vastata paremmin tämän päivän yhteiskunnan ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, on painopistettä muutettava radikaalisti akateemisten taitojen opettamisesta psykologisen pääoman kasvattamisen suuntaan.

Korkea psykologinen pääoma mahdollistaa optimaalisen oppimisen, laaja-alaisen osaamisen kehittämisen, kohti tavoitteita etenemisen, optimaalisen työsuorituksen, koulutyöhön sitoutumisen, koulussa viihtymisen ja positiiviset muutokset koko kouluyhteisössä. Sen avulla sekä yksittäinen oppilas ja luokka että koko kouluyhteisö voi päästä päämääriinsä ja toimia tehokkaasti.

Yhteisön tasolla psykologinen pääoma tarkoittaa koko yhteisön asennetta, voimaa ja uskoa siihen, että yhdessä pystytään selviytymään eteen tulevista haasteista ja edistämään yhteisiin päämääriin pääsemistä. Yhteisön psykologista pääomaa voidaan lisätä myönteisen ilmapiirin luomisella ja valmentavalla työotteella. Yksilön tasolla se tarkoittaa yksittäisen ihmisen asennepääomaa ja sitä, miten jokainen pystyy oman ajattelun ja mielen varassa etenemään kohti omia tavoitteitaan ja parempaa hyvinvointia.

Opettaja on oman luokkansa ja oppilaidensa johtaja. Siksi hän on avainasemassa oppilaidensa psykologisen pääoman nostamisessa. Opettaja auttaa oppilaitaan löytämään yksilölliset innostuksen lähteet sekä opiskelutavat ja -aiheet, jotka tuovat heille merkityksellisyyden kokemuksia. Opettaja on vastuussa oppilaidensa oppimisesta ja siksi hänellä on myös velvollisuus kirkastaa oppilaille heidän työnsä tarkoitus ja tavoitteet. Opettaja vastaa luokan ilmapiiristä ja siitä, että luokassa arvostetaan ja hyväksytään jokaisen ainutlaatuinen tapa olla, kehittyä ja oppia. Hänen tehtävänsä on rakentaa ryhmän keskinäistä luottamusta siten, että jokainen oppilas pystyy käyttämään potentiaaliaan sekä ryhmän että hänen itsensä kannalta optimaalisesti. Opettaja siis luo tilan, jossa jokainen voi oppia ja toteuttaa itseään parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on tila, jossa hyvän vuorovaikutuksen, vastavuoroisuuden, yhteistyön ja -vastuullisuuden kautta päästään yhteiseen tavoitteeseen ja samalla psykologinen pääoma nousee.

Jos haluat kehittää omaasi, oppilaidesi tai työyhteisösi psykologista pääomaa tai tietää aiheesta lisää, ota yhteyttä ja tilaa koulutus aiheesta!