Tulevaisuuden Suomessa tarvittavat avaintaidot liittyvät itsensä johtamiseen, maailmasta yhdessä toisten kanssa vastuun ottamiseen, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, elinikäisen oppimisen asenteeseen sekä sosiaaliseen kompetenssiin, vuorovaikutus-, empatia- ja tunnetaitoihin. Koko koulutussysteemiämme vaaditaan päivittymään vastaamaan paremmin tämän päivän nuorten ja yhteiskuntamme tarpeita.

Uudessa opetussuunnitelmassa nousevat esiin erityisesti oppilaan oma osallisuus, yhdessä tekeminen sekä oppimisen ilo. Se korostaa opetuksen muuttumista yhä enemmän oppilaan itsenäistä tiedonhakua ja opiskelua tukevaksi ohjaamiseksi. Keskiössä ovat oppilaiden ajattelutaitojen ohjaaminen, oppimaan oppiminen, laaja-alainen osaaminen, elinikäisen oppimisen halun herätteleminen, itseluottamuksen ja osallisuuden lisääminen sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Vähintään yhtä tärkeää on siis keskittyä siihen miten oppilaita kohdataan ja ohjataan kuin mitä oppiainesisältöjä opetetaan. Merkittävästi nykyistä isompaan rooliin on nostettava psykologisen ja sosiaalisen pääoman sekä yhteenkuuluvuuteen ja osallisuuteen kasvattaminen.

Hyvinvoinnin pedagogiikka haastaa ammattikasvattajia kehittämään koulusysteemiämme erilaisuutta arvostavaan, positiiviseen, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaan sekä elinikäisen oppimisen asennetta ja yhdessä tekemisen iloa herättelevään suuntaan. Ota yhteyttä jos seuraavat teemat kiinnostavat sinua tai työyhteisöäsi:

  • Psykologisen ja sosiaalisen pääoman merkitys tulevaisuuden työelämässä, niiden ulottuvuuksien kasvattaminen koulussa.
  • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen koulussa – syrjästä omaan elämään vaikuttamiseen ja yhteenkuuluvuuteen
  • Koulun rooli hyvinvoinnin tukemisen moniammatillissa yhteistyössä
  • Koulusta aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi: Sisäisen motivaation sekä yhdessä luomisen kompetenssin kehittäminen
  • Tulevaisuuden työelämän avaintaidot – Mihin koulu kasvattaa ja mihin sen tulisi kasvattaa?
  • Oman potentiaalin, vahvuuksien ja merkityksellisyyden löytämiseen tukeminen.
  • Luovat taide- ja kehoterapeuttiset menetelmät osana koulupäivää,  lasten arkea ja hyvinvoinnin tukemista

Koulutukset räätälöidään kestoltaan ja sisällöltään tarpeisiinne sopiviksi.