Kuvaus

Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa kehollisuuden ja kehollisten menetelmien sekä traumatietoisuuden hyödyntämisestä omassa työssään ja arjessaan. Koulutuksessa tutustutaan traumatietoiseen työotteeseen ja osallistujien ymmärrys keho-mieliyhteydestä osana ihmisyyttä ja vuorovaikutusta lisääntyy. Koulutuksessa syvennetään myös valmentavan työotteen osaamista haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Koulutus sisältää teoriaosuuksia, tutkittua tietoa, kokemuksellisia, kehollisia ja toiminnallisia harjoituksia sekä itsenäistä ja yhteistä reflektointia. Koulutuksen keskiössä ovat omat sisäiset prosessit: vuorovaikutustilanteissa syntyvien reaktioiden tunnistaminen itsessä ja niiden tuomitsematon, utelias tutkiminen sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä syntyvä kasvu ihmisenä ja taitavana vuorovaikuttajana.

Koulutuksen teemoja:

Ihmisyyden avaintaidot nyt ja tulevaisuudessa

Kasvun asenne

Taitoajattelu ja tietoinen treeni

Vuorovaikutuksen avaimet: Psykologinen turvallisuus ja sen merkitys

Kehollisuus ja traumatietoisuus

Tunne- ja tietoisuustaidot

Yhteissäätely apuna vuorovaikutuksessa

Yhteyttä luovan vuorovaikutuksen peruselementit

Valmentavan työotteen syvin olemus

Valmentajan kasvun asenne

Valmennuksen ydintaitojen soveltaminen vuorovaikutustilanteissa

Kouluttaja

Jenni Kallio, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luovan taide- ja kehotyöskentelyn asiantuntija, työnohjaaja, väitöskirjatutkija

Lisätietoja

Koulutus räätälöidään kestoltaan asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

p. 044 5351842 / Jenni Kallio@hyped.fi