Essential motion on keho- ja  liiketerapeuttinen lähestymistapa omaan itseen. Sen kautta tutkitaan mielen ja kehon yhteyttä ja herätellään spontaania, luonnollista ilmaisua, jossa liikutaan omaa kehoa kunnioittaen, aistien ja kuunnellen, kehon impulsseja seuraten. Menetelmä on inspiroiva lähestymistapa itsetuntemukseen, omien tunteiden keholliseen tutkimiseen, järkeilystä irti päästämiseen sekä luottamukseen ja vapauteen olla juuri sellainen kuin on.  Sen avulla päästään kosketuksiin oman luonnollisen, aidon ydinminämme kanssa sekä lisätään tietoisuutta omasta liikkeestä, opituista tavoista, tunteista ja itselle merkityksellisistä asioista.

Menetelmää voidaan toteuttaa joko yksilöohjauksessa tai ryhmässä. Peruselementtejä ovat oman kehon liikkeen spontaanille seuraamiselle tilan antaminen, liike- ja tanssi-improvisaatiot, ohjatut liike- ja rentoutusharjoitukset, kehon impulssien äärelle pysähtyminen, tietoisuusharjoitukset sekä kokemusten jakaminen joko ohjaajan tai muun ryhmän kanssa.

Essential motion – ohjattu yksilötyöskentely:

 • Hyvä työväline omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja itsensä tutkimiseen.
 • Kehon, mielen ja tunteiden yhteyden löytämistä ja kokemista liikkeen kautta.
 • Uusien ulottuvuuksien etsimästä oman kehon ja mielen liikkeisiin.
 • Oman elämän, sisäisen maailman ja tunteiden tutkimista.
 • Tarjoaa mahdollisuuden oman voiman ja elävyyden löytämiseen uudella tavalla -kehon liikettä, pidäkkeitä ja aistimuksia seuraamalla.
 • Tapahtuu jokaisen omaa tahtia ja rajoja kunnioittaen. Sisältää terapeuttisia elementtejä, mutta ei ole eikä korvaa terapiaa.
 • Sopii esim. työhyvinvointia, kehotietoisuutta ja hyvää oloa lisäämään, kiireisen mielen rauhoittamiseen ja oman voiman löytämiseen. Sopii myös lapsille ja nuorille.
 • Kestoltaan 1h.

 

Essential motion -ryhmät

 • Vapaata liikettä ja pysähtymistä omaa itseä ja kehon viestejä kuunnellen.
 • Lempeää kannustamista rohkeuteen etsiä ja kohdata itsestä uusia ulottuvuuksia ja ilmaisun muotoja, turvallisessa ryhmässä.
 • Liikettä, ääntä, ilmaisua ja tanssia, musiikin inspiroimana tai hiljaisuudessa. Jokaisen omaa tilaa, tunteita, tahtoa ja rajoja kunnioittaen.
 • Itsen ja toisten kohtaamista liikkeen kautta.
 • Minä suhteessa muihin -teeman tarkastelua kehollisuuden kautta.
 • Kehon ja mielen yhteyden tutkimista.

 

Essential motion lasten ja nuorten kanssa -koulutukset:

 • Menetelmään tutustumista kokemuksellisesti.
 • Perustuu samoihin elementteihin kuin kuin Essential motion ryhmätyöskentely (kts. yllä), mutta sisältää myös työskentelyä, jossa keskitytään erityisesti lasten ja nuorten hyvän kasvun tukemiseen ja ohjaamiseen liittyviin teemoihin ja kysymyksiin.
 • Sisältää harjoituksia, joita on helppo soveltaa ja toteuttaa esim. luokassa.
 • Koulutukset räätälöidään kestoltaan ja sisällöltään yksilöllisesti, asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 

Lisätiedot 044 5351842 Jenni Kallio

 

Jenni Kallio on käynyt nelivuotisen Essential Motion -koulutuksen, valmistuen Essential Motion -ohjaajaksi vuonna 2011. Valmistumisensa jälkeen Jenni on ohjannut säännöllisesti sekä aikuisia että lapsia ja nuoria, yksilötyöskentelyn ja ryhmien muodossa. Lisäksi Jenni kouluttaa opettajia ja ammattikasvattajia menetelmän käyttämiseen lasten ja nuorten kanssa.