”Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ulottuvuutensa ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen koko ihmisyytensä pääsee esiin tässä elämässä ja mitä hän voi antaa toisille.”

– Emeritusprofessori Reijo Wilenius

Hyvinvoinnin pedagogiikka on ihmisyyden eri puolien sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumisen uteliasta tutkimista. Se perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ihmisyyden neurobiologiasta, aivojen ja hermoston toiminnasta, tunteista sekä arvostavan, yhteyttä luovan vuorovaikutuksen ydinasioista. Taustalla vaikuttavat vahvasti positiivinen psykologia, ratkaisukeskeisyys, valmentava työote sekä keho-  ja traumatietoisuus. Hyvinvoinnin pedagogiikka tarjoaa ammattikasvattajille sekä muille ihmisten kohtaamistyötä tekeville tilan tutkia itseään sekä työhön liittyviä kysymyksiä koulutusten, kurssien, työnohjauksen sekä henkilökohtaisen valmennuksen muodossa. Henkilökohtaista valmennusta on tarjolla myös lapsille ja nuorille.

Hyvinvoinnin pedagogiikka pähkinänkuoressa:

Muutoksen vaatimisesta löytämisen iloon!

 • Läsnäoloa, kuuntelua, itsen äärelle asettumista, yhdessä reflektointia.
 • Ihmisyyden ja kaiken tässä hetkessä olemassa olevan hyväksymistä ja uteliasta tutkimista.
 • Omien tunteiden, reaktioiden, elämäntarinan sekä kehon viisauden kuuntelemista, itsereflektiotaitojen kartuttamista.
 • Aidon minuuden löytämisen ja omannäköisten valintojen tukemista.
 • Kiinnostusta, arvostuksen osoittamista, kuuntelemista ja kysymistä.
 • Itseluottamuksen, toiveikkuuden, sinnikkyyden, tunnetaitojen ja itsetuntemuksen vahvistamista, psykologisen pääoman kasvattamista.
 • Vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittymistä, potentiaalin esiin nostamista,  jokaisessa olevan hyvän näkemistä.
 • Yrittämistä ja erehtymistä – Rohkean etsimisen, kokeilemisen ja yrittämisen kulttuuriin tukemista. Virheiden etsimisen ja valmiiden tuotosten sijaan kehittymissprosessiin ja onnistumisiin keskittymistä.
 • Kehittymiselle suotuisan turvallisen tilan ja ilmapiirin systemaattista rakentamista.
 • Kiireettömyyttä, armollisuutta, itsemyötätuntoa, riittämistä.
 • Yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen tukemista – yksilöllisyyttä ja erilaisuutta arvostaen.
 • Elinikäisen oppimisen asenteen kasvattamista, ajattelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä.
 • Elämäntaitojen kasvattamista, itselle merkityksellisten asioiden kautta hyvän elämän rakentamiseen tukemista.
 • Luovia menetelmiä:  Taide- ja kehotyöskentelyä, kehon, mielen ja tunteiden yhteyden tutkimista, luovaan ei tietämisen tilaan heittäytymistä.

Hyvinvoinnin pedagogiikka etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten ohjaan ihmisiä löytämään oman äänensä, tarpeensa, tapansa toimia, vahvuutensa ja merkityksellisen tehtävänsä maailmassa?
 • Miten kohtaan haastavia vuorovaikutustilanteita turvallisesti ja yhteyttä vaalien?
 • Mitä tulee paikalle kun minä tulen paikalle?
 • Miten rakennan turvaa ja aitoa hyvinvointia työyhteisöön ja luokkaan?
 • Miten tuen omaa työssä jaksamistani jatkuvasti muuttuvissa systeemeissä?
 • Miten tuen itseäni sekä ihmisiä, joiden kanssa työskentelen kohti itsetuntemusta, itsemyötätuntoa ja hyväksyvää tunteiden kohtaamista?
 • Miten lisään yhteisöllisyyttä, kuulumisen kokemusta, myötätuntoa ja yhdessä hyvän tekemistä?
 • Miten lisään omaa itsetuntemustani ja johdan itseäni voimaan paremmin?
 • Miten autan itseäni ja tiimiäni/asiakkaitani/oppilaitani onnistumaan ja kukoistamaan?
 • Miten voin kehittää kohtaamisia ja yhteistyötä oppilaiden/asiakkaiden ja perheiden kanssa kaikkia osapuolia paremmin palvelevaksi & myönteistä kehitystä tehokkaammin tukevaksi?
 • Miten tuen luovuuteen ja rohkeuteen heittäytyä kokeilemaan, yrittämään, erehtymään ja prosessin kautta oppimaan?

Tarjoamme koulutusta, kursseja ja henkilökohtaista valmennusta.