Tulevaisuuden Suomessa tarvittavat työelämän avaintaidot liittyvät itsensä johtamiseen, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, elinikäisen oppimisen asenteeseen sekä vuorovaikutus-, empatia- ja tunnetaitoihin. Akateemisten ainesisältöjen hallitseminen, johon suomalainen koulutus on perinteisesti tähdännyt, ei enää ole niin tärkeässä roolissa kuin aikaisemmin. Koko koulutussysteemiämme vaaditaan päivittymään ajan tasalle vastaamaan paremmin tämän päivän nuorten intressejä ja yhteiskuntamme tarpeita.

Uudessa opetussuunnitelmassa nousevat esiin erityisesti oppilaan oma osallisuus sekä oppimisen ilo. Se korostaa opetuksen muuttumista oppilaan itsenäistä tiedonhakua ja opiskelua tukevaksi ohjaamiseksi. Keskiössä ovat oppilaiden ajattelutaitojen ohjaaminen, oppimaan oppiminen, laaja-alainen osaaminen, elinikäisen oppimisen halun herätteleminen, itseluottamuksen ja osallisuuden lisääminen sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Vähintään yhtä tärkeää on siis keskittyä siihen miten opetetaan kuin mitä ainesisältöjä opetetaan. Jotta koulu voi vastata paremmin tulevaisuuden työelämässä pärjäämisen tarpeisiin, on painopistettä muutettava radikaalisti akateemisten taitojen opettamisesta psykologisen pääoman eli itseluottamuksen, toiveikkuuden, optimismin ja sinnikkyyden kasvattamisen suuntaan.

Hyvinvoinnin pedagogiikka haastaa ammattikasvattajia kehittämään koulusysteemiämme erilaisuutta arvostavaan, positiiviseen, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaan ja elinikäisen oppimisen intohimoa herättelevään suuntaan. Suomalainen koulu on tunnettu ja kunnioitettu maailmalla, suomalaiset opettajat ovat huippuammattilaisia. Kuitenkin moni opettaja potee riittämättömyydentunnetta ja kokee perustehtävänsä olevan hukassa alati muuttuvassa maailmassa. Ota yhteyttä jos seuraavat teemat ja kysymykset askarruttavat sinua tai työyhteisöäsi:

  • Psykologisen pääoman merkitys tulevaisuuden työelämässä ja sen ulottuvuuksien kasvattaminen koulussa.
  • Elinikäisen oppimisen asenteen ja sisäisen motivaation syntyminen ja kehittäminen
  • Tulevaisuuden työelämän avaintaidot – Mihin koulu kasvattaa ja mihin sen tulisi kasvattaa?
  • Mikä on paikkani maailmassa? – Oman potentiaalin, vahvuuksien ja merkityksellisyyden löytäminen.
  • Miten autan lapsia ja nuoria johtamaan itseään ja ottamaan vastuuta omasta elämästään?

Koulutukset räätälöidään kestoltaan ja sisällöltään teidän tarpeisiinne sopiviksi.