Koulutusta, luentoja ja kursseja voi tilata mm. seuraavista aiheista:

ADHD ja autismikirjon ihmiset koulussa ja työelämässä

Kohtaatko työssäsi neuroepätyypillisiä ihmisiä? Kaipaatko lisätietoa siitä, mitä ADHD:ssa ja autismikirjossa on kyse ja miten voit paremmin tukea neurokirjon ihmisiä varhaiskasvatuksessa/koulussa/opiskelussa tai työelämässä? Entä mitä supervoimia neuroepätyypillisyteen liittyy, ja miten voit auttaa neurokirjon ihmisiä tunnistamaan...

Lue lisää

Essential motion -kehotyöskentely

Essential motion on keho- ja  liiketerapeuttinen lähestymistapa omaan itseen. Sen kautta tutkitaan mielen ja kehon yhteyttä ja herätellään spontaania, luonnollista ilmaisua, jossa liikutaan omaa kehoa kunnioittaen, aistien ja kuunnellen, kehon impulsseja seuraten. Menetelmä on inspiroiva lähestymistapa itsetuntemukseen,...

Lue lisää

Haastavaksi koettujen oppilaiden, perheiden ja vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen

Kohtaatko työssäsi haastavia vuorovaikutustilanteita? Tunnetko ammatillista riittämättömyyttä, kaipaatko keinoja kohdata ja tukea haastavasti käyttäytyviä lapsia ja nuoria? Pohditko mikä on opettajan rooli ja tehtävä moniammatillisessa kentässä kun koulun tukitoimet eivät riitä? Kaipaatko näkökulmia ja tukea...

Lue lisää

Kiusaamisesta ja hajottavista konflikteista turvallisen yhteisön rakentamiseen

Miten luoda luokkaan tai työyhteisöön turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen saa kokea olevansa merkityksellinen ja arvostettu osa yhteisöä? Miten puuttua lasten ja nuorten väliseen/työyhteisössä tapahtuvaan kiusaamiseen ja hajottaviin konflikteihin? Miten avata tila vaikeista asioista puhumiselle? Miten...

Lue lisää

Koulu jossa kukaan ei jää syrjään

Koulutuksessa keskitytään osallisuuden, kouluun kiinnittymisen ja hyvinvoinnin lisäämisen teemoihin “Vip –oppilaiden” eli vaativan erityisen tuen, oireilevien ja syrjässä olevien lasten ja nuorten tukemisen näkökulmasta. Koulutuksen aihepiirejä: Emotionaalisesti turvallisen tilan, luottamuksellisen yhteyden ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin...

Lue lisää

Opettajan valmentava työote

"Opettaja, joka kävelee oppilaidensa keskellä, ei anna vain viisauttaan, vaan myös uskoaan ja rakkauttaan. Jos hän on viisas, hän ei johdata oppilaita oman viisautensa taloon, vaan heidän oman mielensä kynnykselle. Yhden ihmisen näkemys ei anna...

Lue lisää

Onnistumiskeskeisyys kasvatuksessa

Se, mihin kiinnitämme huomiomme, kasvaa ja vahvistuu. Onnistumisiin keskittyminen kasvattaa vahvuuksien olemassaoloa. Niiden esille tuominen energisoi, saa ihmisiä panostamaan tuleviin onnistumisiin ja käyttämään vahvuuksiaan entistä enemmän. Näin pääsemme toiminaan myönteisten tunteiden jatkuvasti vahvistuvalle kehälle ja...

Lue lisää

Potentiaalin löytäminen ja esiin nostaminen vahvuuksiin keskittyvällä kasvatuksella

"Suurin hyvä, minkä voit tehdä toiselle, ei suinkaan ole rikkauksien jakaminen hänen kanssaan. Se on hänen omien rikkauksiensa paljastaminen hänelle itselleen." – Benjamin Disraeli Potentiaalin vaaliminen on vahvuuksien tunnistamista ja niiden esiin nostamista. Omien vahvuuksien...

Lue lisää

Itseluottamuksen kasvattaminen

Luottamus omiin kykyihin on paras yksittäinen tekijä onnistumisten selittäjänä. Siksi se on psykologisen pääoman ulottuvuuksista menestymisen kannalta merkittävin. Ihmiset, joilla on itseluottamusta asettavat korkeita tavoitteita, valikoivat itse vaikeita tehtäviä, osaavat virtaa haasteista, ovat itseohjautuvia ja...

Lue lisää

Opettaja psykologisen pääoman valmentajana

Psykologinen pääoma on asennetta, jossa näkyvät oma-aloitteisuus, yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuunottaminen. Se koostuu itseluottamuksesta, optimismista, toiveikkuudesta ja sinnikkyydestä. Mikään näistä ei ole pysyvä olotila, vaan niitä voidaan kehittää. Jotta koulu voi vastata paremmin tämän päivän...

Lue lisää

Hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on loistava mahdollisuus oppilaan psykologisen pääoman nostamiseen ja tukemiseen. Onnistuessaan se lisää kotien ja oppilaan itseluottamusta, toiveikkuutta, optimismia ja sinnikkyyttä. Hyvän yhteistyön perusedellytys on kunnoittava vuorovaikutus. Se voidaan kiteyttää viiden...

Lue lisää