Ensi vuonna astuu voimaan uusi opetussuunnitelma. Siinä korostetaan arviointikulttuuria, jonka keskiössä ovat rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri. Arviointi on prosessiluontoista, oppilaiden osallisuutta edistävää, keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Se tukee ja kehittää oppimisprosessia. Tällainen arviointikulttuuri tukee sisäistä motivaatiota, joka on elinikäisen itsensä kehittämisen ja oppimisen ydin.

Oppimista edistävä arviointi

Sisäisen motivaation puute on iso osatekijä suomalaisten viihtymättömyyteen koulussa. Ulkoisen palkkion avulla tapahtuva oppiminen aiheuttaa passivoitumista kun palkkio poistuu sekä herättää usein kielteisiä tunteita oppimista kohtaan. Summatiivinen numeroarviointi ruokkii ulkoaohjautuvuutta. Perinteiset kurssin lopussa pidettävät kokeet mittaavat vain sen hetken osaamista ja ulkoa oppimisen taitoa. Kokeissa kysytyt asiat unohtuvat usein saman tien eikä todellista oppimista tapahdu. Mielekkäämpää olisi arvioida  pitkäkestoisempaa työskentelyä ja koko kurssin aikana tapahtuvaa oppimisprosessia. Painopiste on tällöin tutkimisessa, tiedonhankinnassa ja sen soveltamisessa.

Onnistumiset arvioinnin perustaksi

Rohkaisevaan ja yrittämistä edistävään ilmapiiriin päästään kun oppilaalla on koko ajan käsitys siitä, mitkä omat vahvuudet ovat ja miten omaa osaamistaan voi kehittää. Jatkuvat yhteiset positiivisessa hengessä käydyt palaute- ja tavoitekeskustelut ovat tärkeitä. Ne lisäävät oppilaantuntemusta ja vuorovaikutusta, ohjaavat oppimista oikeaan suuntaan ja antavat oppilaalle realistista käsitystä siitä missä mennään. Kannustava arviointi motivoi oppilasta asettamaan itselleen sopivia haasteita ja innostumaan niiden saavuttamisesta.

Innostus oppimiseen syntyy maksimoimalla onnistumisen kokemukset. Kukaan ei jaksa motivoitua oppiaineesta josta saa jatkuvasti arvosanaksi kuusi. Vuoden opettaja Maarit Korhonen toteaa viisaasti, että jos oppilaalle pitää antaa arvosanaksi alle seitsemän, joku on pahasti epäonnistunut. Vastuussa siitä on opettaja. Jokaisella oppilaalla on oikeus mieltä kohottavaan ja itsetuntoa tukevaan arviointiin. Tähän päästään antamalla oppilaan itse asettaa oppimiselleen tavoitteita, pilkkomalla tavoitteet sopivan pieniksi ja keskittymällä onnistumisten huomioimiseen. Arvioinnin kohteena ovat oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet ja monet pienet onnistumiset. Onnistumiset nostavat itseluottamusta sekä lisäävät oppimishalua, sisäistä motivaatiota ja sinnikkyyttä. Näin positiivinen oppimisen ja motivaation kehä on valmis.

Kirjoittaja on erityisluokanopettaja jonka intohimo on auttaa oppilaita kukoistamaan ja löytämään oma merkityksellisyytensä maailmassa.