Teen töitä erityisten nuorten kanssa. Erityisen upeiden. Persoonien, jotka kulkevat omia polkujaan eivätkä aina mahdu koulun asettamaan hyvän oppilaan muottiin. Ihmisten, joita elämä on opettanut niin, että heillä on hyvät syynsä toimia välillä normeista poikkeavasti. Rakastan työtäni ja sitä, että saan kulkea hetken näiden upeiden persoonien elämässä, auttaen ja tukien heitä löytämään omaa minuuttaan, valitsemaan itselleen uraa ja rakentamaan hyvää tulevaisuutta.

Olen usein törmännyt siihen, että oppilaideni tapa olla koetaan häiritseväksi ja sitä pyritään muuttamaan normaalimmaksi. Moni oppilas on tullut luokalleni heikolla itsetunnolla varustettuna, koska hän on jo usean vuoden ajan kuullut omaavansa ison liudan ongelmia, joista pitäisi päästä eroon. Hyvää tarkoittavat ammattilaiset ovat tuoneet oppilaan ja hänen perheensä tietoisuuteen asioita, jotka ovat vialla, mikä on johtanut siihen että oppilas näkee itsensä ja rakentaa elämäänsä ongelmiensa kautta. Toisinaan olen taas ilokseni saanut opetettavakseni oppilaita, joita on tuettu vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin keskittymällä.

Näiden oppilaiden itsetunto on terve, erityispiirteet hyväksytty osa persoonaa ja asenne omaa elämää ja tulevaisuutta kohtaan huomattavasti luottavaisempi ja positiivisempi.

Erilaisuus on voimavara

Koulussa pärjää parhaiten jos noudattaa kiltisti sääntöjä, ei kyseenalaista eikä häiritse opettajaa turhilla kysymyksillä. On hillittävä itsensä vaikka kokisi vääryyttä, odotettava kärsivällisesti vuoroaan ja sopeuduttava siihen mitä tarjotaan. Virheistä sakotetaan eikä rohkea asioiden kokeilu ole suotavaa.

Nuoret, jotka uskaltavat sanoa mielipiteensä ääneen ja kyseenalaistaa normeja, leimautuvat helposti huonokäytöksisiksi ja hankaliksi. Vetäytyviä ja arkoja oppilaita taas pyritään muuttamaan sosiaalisemmiksi.

Rajojen kokeilu ja tahto tehdä asioita omalla tavalla kuuluu nuoruuteen ja aikuiseksi kasvamiseen. Tätä nuorten erityistä energiaa koulu voisi hyödyntää paljon enemmän opetuksessa antamalla nuorten toteuttaa asioita omalla tavallaan ja omaa persoonaansa kunnioittaen. Omaehtoisuus on tärkeä osa luovuutta, joka taas on tutkimusten mukaan tärkeä tulevaisuuden työntekijöiden ominaisuus.

Erilaisuus voidaan nähdä erityisyytenä, voimavarana, joka parhaimmillaan antaa myös opettajalle mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaansa, uudistaa toimintamallejaan ja kehittää koulua entistä paremmaksi.

Opettaja on itsetuntemuskasvattaja

Opettajan tärkein työväline on hänen oma persoonansa. Voidakseen hyväksyä erilaisuutta ja tuntea myötätuntoa oppilaiden erilaisia puolia kohtaan opettajan on oltava sinut omien erilaisten puoltensa kanssa. Opettajan kyky kohdata ihmisiä myötätuntoisesti ja kunnioittavasti on avain myös perheiden kunnioittavaan kohtaamiseen ja hyvään kasvatuskumppanuuteen kotien kanssa.

Peruskoulu on tarkoitettu kaikille. Myös niille, jotka eivät mahdu keskivertomuottiin. Koulun tulee tukea heidän itsetuntonsa kasvua. Koulun tehtävä on saattaa maailmalle elämässään pärjääviä, osaavia nuoria. Tämän tehtävän onnistumiseen tarvitaan asenneilmapiiriä, jossa kaikenlaiset persoonat erityispiirteineen saavat osakseen tasa-arvoista kohtelua, hyväksyntää ja arvostusta. Myös silloin kun nuoren persoonallinen tapa toimia ei miellytä opettajaa.

[email-download download_id=“251” contact_form_id=”246″]