”Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ulottuvuutensa ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen koko ihmisyytensä pääsee esiin tässä elämässä ja mitä hän voi antaa toisille.”

Reijo Wilenius

Hyvinvoinnin pedagogiikka on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kasvattamista. Se perustuu lukuisiin tutkimustuloksiin läsnäolevan ja rakentavan vuorovaikutuksen, myönteisten tunnekokemusten, itsetuntemuksen,  ihmisenä nähdyksi tulemisen sekä jokaisen ainutlaatuisen ihmisyyden vahvistamisen myönteisistä vaikutuksista motivaatioon, oppimiseen, työssä jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen, toimintakykyyn, yhteisen hyvän rakentamiseen kiinnittymiseen ja oman potentiaalin esiin saamiseen.

Hyvinvoinnin pedagogiikka tarjoaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä vanhemmille koulutusta, kursseja ja työnohjausta sekä kaikille itsetutkiskelusta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille henkilökohtaista valmennusta.

Lue lisää ›


Tutustu Jenni Kallion kirjaan opettajan valmentavasta työotteesta!

Opettamisen vallankumous

Mikä on koulun tehtävä alati kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvassa maailmassa? Mikä on kasvatuksessa ja opetuksessa oleellista ja merkityksellistä?  

Yhdessä toimiminen, itsensä johtaminen sekä ajattelutaitojen ja elinikäisen oppimisen asenteen kehittäminen ovat nousseet kasvatuksessa keskiöön. Yhä tärkeämpää on ohjata oppilasta osallisuuteen, omien vahvuuksiensa tuntemiseen, oman elämänsä aktiiviseen johtamiseen sekä hyviin vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin.

Opettamisen vallankumous haastaa perinteiset opettajajohtoiset opetusmenetelmät ja tukee ammattikasvattajia rohkeaan, mutta inhimilliseen opetus- ja kasvatusmenetelmien muutokseen. Keskiössä ovat ja valmiiksi suunniteltujen oppituntien sijaan läsnäolevat, myönteisiä tunnekokemuksia tuottavat kohtaamiset, kuunteleminen ja kysyminen. Oppimisprosessin omistaa oppija itse, opettajan rooli on olla oppimisprosessissa rinnallakulkija, tukija, oman ajattelun herättelijä, reflektoija ja sparraaja. Valmentavan työotteen avulla kasvatetaan aktiivisuuteen ja vastuun ottamiseen omasta elämästä ja oppimisesta. Arvosanojen sijaan keskiöön nousevat sisäinen motivaatio, yhteys toisiin, omien vahvuuksien löytäminen, itse asetettujen tavoitteiden pohjalta työskentely sekä psykologisen pääoman eli itseluottamuksen, toivon, optimismin ja sinnikkyyden kehittäminen.

Kirjan ensimmäinen osa esittelee positiivisen psykologian, psykologisen pääoman ja valmentamisen teoriaa. Toinen osa opastaa valmentavaan työotteeseen käytännössä, esitellen helposti omassa työssä käyttöön otettavia työkaluja ja harjoituksia. Kirja on hyödyllinen apuväline ja inspiroiva uusien ajatusten herättelijä opettajille, erityisopettajille, rehtoreille, koulun kehittäjille, muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä vanhemmille.

Jenni Kallio on erityisluokanopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen sekä väitöskirjatutkija, jolla on yli 20 vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä, koulumaailmasta ja sen kehittämisestä. Jenni on elinikäinen oppija, utelias ihmisyyden tutkija, kehittäjä, innostuja ja innostaja, joka on uransa aikana kouluttautunut laajalti psykologian, vuorovaikutuksen, koulun muutoksen, erityispedagogiikan, haastavissa tilanteissa elävien lasten ja nuorten kohtaamisen, konfliktien ratkaisemisen, syrjäytymisen ilmiöiden, sosiaalisen inkluusion rakentamisen sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien saralla. Väitöstutkimuksessaan Jenni tutkii sosioemotionaalisen oppimisen ja yhteenkuuluvuudenkokemusten osuutta sosiaalisen inkluusion ja kouluun kiinnittymisen rakentumisessa, vaativan erityisen tuen kontekstissa.